bg      bg  
      นายณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์      
      ตำแหน่ง ผู้จัดการ
(1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
     
             
      ประวัดิการศึกษา      
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการลงทุน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันรัชต์ภายค์      
      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
    วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
    วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช